1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Център за обществена подкрепа – гр. Горна Оряховица

 

адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров” № 9 А
Управител, социални услуги в общността: Светла Панева
тел.: 088 216 5368
email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


    Същност:
    „Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
 
    Цел:
    Предоставяне на педагогическа, психологическа, социална и правна подкрепа на децата и техните семейства с цел подобряване качеството на живот, осигуряване защита на правата на децата и гарантиране на най-добрия интерес на детето.

    Услуги:
1. Услуги по превенция на изоставянето на деца;
2. Подготовка и подкрепа на детето и семейството за осъществяване на реинтеграция в семейна среда, както и наблюдение и подкрепа след осъществена реинтеграция;
3. Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от услуги от резидентен тип;
4. Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
5. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
6. Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
7. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;
8. Семейно консултиране и подкрепа за развитие на родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата;
9. Обучение на кандидати за приемни семейства и подкрепа на одобрени такива с настанени деца;
10. Услуги в подкрепа на осиновяването – обучение на кандидат-осиновители и подкрепа на децата и семействата след осиновяване;
11. Провеждане на информационни кампании;
12. Мобилна социална работа - активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства от високорискови общности - жени с рискова бременност, деца на улицата, деца -  жертва на експлоатация, трайно отпаднали от училище деца и деца, които са в ситуация на социална изолация, както и на техните семейства.

    
    Потребители:
1. Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства:
а) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация;
б) за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
в) с увреждане;
г) необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище.
2. Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция и различни информационни кампании;
3. Деца и младежи от услуги от резидентен тип и тези, които ги напускат;
4. Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск имащи нужда от специфична подкрепа или съдействие;
5. Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
6. Кандидати за или вече одобрени осиновители;
7. Лица.

    Капацитет:
    Капацитетът на „Центъра за обществена подкрепа” е 30 места.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица