1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 28 декември 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  28 декември 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г. за община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
2.

План за работа на Общински съвет - Горна Оряховица за I- то полугодие на 2018 година.

3.

Приемане на Календарен план за публичните прояви в духовната сфера на община Горна Оряховица за 2018 година.

4.

Информация относно финансовото състояние на МБАЛ „Св. Иван Рилски„ за 9 - месечието.

5.

Питания и отговор на питания

6.

Компенсирани промени в приходната и разходната част на бюджета за местни и държавни дейности, в поименния списък за капиталови разходи и в сметките за средства от  Европейския съюз.

Допълнителен файл
7.

Даване на съгласие за кандидатстване по Проект„Красива  България„ за 2018.

Допълнителен файл
8.

Даване на съгласие за кандидатстване по Проект„Красива  България„ за 2018.

Допълнителен файл
9.

Избиране на одитор /специализирано одиторско предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2017г. на МБАЛ „Св. Иван Рилски„.

Допълнителен файл
10.

Опрощаване на публични държавни вземания.

Допълнителен файл
11.

Съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на пенсия на лицето Стефани Христова Григорова, по отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО.

Допълнителен файл
12.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
13.

Отдаване под наем на общински терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони за продажба на вестници и списания .

Допълнителен файл
14.

Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно УПИ II- 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща площ от 785,00 кв. м., съгласно АОС № 4632/12.12.2017г.     

15.

Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: УПИ VII - 1065, кв. 112 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, с обща площ от 1630, 00 кв.м., съгласно АОС № 4633/12.12.2017г.

16.

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица.

 Допълнителен файл
17.

Проект за ЧИ на Подробен устройствен  план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обособяване на УПИ X-  за трафопост от УПИ IV - 514 в кв. 106 по плана на ЦГЧ гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
18.

Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 7 в УПИ I- За гаражи, кв. 810 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
19.

Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен  план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, с обхват ПИ № 200112- полски път, ПИ № 000237- полски път и ПИ № 107015- нива и ПИ № 314047- кравеферма по КВС в землище на село Поликраище, община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
20.

Разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация / ПУП- ПР / с обхват УПИ IV - 5137, кв. 14 по плана на р-н Север гр. Горна Оряховица.

 Допълнителен файл
21.

Приемане План за младежта на Община Горна Оряховица за 2018 година.

Допълнителен файл
22.

Възстановяване на имот в землището на с. Поликраище на основание чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на  земеделски земи.

Допълнителен файл 
23.

Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Горна Оряховица приета с Решение № 965/ 30.01.2003 г. на Общинския съвет Горна Оряховица.

Допълнителен файл 
24.

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец януари 2018 г.

Допълнителен файл 

 

 
  

 

 
   
   
       
       
       
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица