1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 Дневен ред за заседанието на 29 септември 2020г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 29 септември 2020 г. /вторник/ от 09.00 часа в Зала I на Община Горна Оряховица при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1   

Информация за състоянието на противопожарната безопасност на територията на община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
2   

Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

3   

Утвърждаване промените в училищната мрежа за учебната 2020/2021 година.

4   
 

Отчет за изпълнението на бюджета и СЕС на община Горна Оряховица към 31.12.2019 година.

Допълнителен файл  
5   

Информация за изпълнението на бюджета и СЕС на община Горна Оряховица към 30.06.2020година.

6   

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и

администрирането на местните такси и цените на услугите в

Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Допълнителен файл   
7   

Промени в приходната и разходната част на бюджета и Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности.

Допълнителен файл 
 8   

Промени в приходната част на бюджета и в Сметките за средства от Европейския съюз.

Допълнителен файл
9   

Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 Допълнителен файл
10   

Определяне състава на Одитен комитет в община Горна

Оряховица.

Допълнителен файл
   11   

Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване по преписка № 94-05-13(1)/27.05.2020г. от Администрация на Президента.

Допълнителен файл
12   

Финансово целево подпомагане на клуб по спортна акробатика “Джим Денс“ гр.Горна Оряховица.

Допълнителен файл 
13   

Питания и отговор на питания

 

14   

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Горна Оряховица.

15   

Промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска на недвижим имот - дворно място, находящ се в УПИ III – за училище, кв. 44, с площ от 8800,00 кв.м., с построената в него двуетажна масивна сграда – ОУ „Кирил и Методий”, с площ от 400,00 кв.м. състояща се от 13 стаи и два коридора по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, ул. „Мелнишка” № 5, съгласно АПОС № 184/10.10.1997г.

16   

Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.515.1783 – за друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 283,00 кв.м., с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Кирил и Методий”, номер по предходен план: 1783, квартал 219, парцел IХ, съгласно АОС № 6604/10.09.2020г.

17   

Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост с обща площ 1551,00 кв.м., както следва:

- поземлен имот идентификатор 16359.512.110 – за друг вид производствен, складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 1097,00 кв.м., номер по предходен план: квартал 1242, парцел III, съгласно АОС № 6617/15.09.2020г.

- поземлен имот идентификатор 16359.512.113 – за друг вид производствен, складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 454,00 кв.м., номер по предходен план: квартал 1242, парцел III, съгласно АОС № 6618/15.09.2020г.

Допълнителен файл 
18  

Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Хан Крум” № 5, вх. А, ет. 6, ап. 17, самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.2999.1.17 с площ от 64,15 кв.м. в сграда с идентификатор 16359.514.2999.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.2999, 16359.514.7001, заедно с прилежащите части: избено помещение № 63 с площ от 4,14 кв.м., и ид. части от общите части, съгласно АОС № 6122/06.02.2020г. /по стар кадастрален план на гр. Горна Оряховица, отпаднал с влизането на кадастралната карта за града, одобрена със Заповед № РД-18-1539/31.08.2018г. на Изп. Директор на АГКК /апартаментът се води на етаж 5/.

Допълнителен файл 
 19   

Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Раховец” № 12, вх. В, ет. 1, ап. 1, самостоятелен обект с идентификатор 16359.515.251.1.61, с площ от 39,88 кв.м. в сграда с идентификатор 16359.515.251.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.515.251, заедно с прилежащите части: изба № 18 с площ от 2,62 кв.м., съгласно АОС № 6603/10.09.2020г.

Допълнителен файл 

 
20   

Продажба на урегулиран поземлен имот - частна   общинска собственост, УПИ I – за КОО в кв. 86 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с площ от 960,00 кв.м., съгласно АОС № 6595/04.08.2020г.

Допълнителен файл  
21    Продажба на урегулиран поземлен имот - частна   общинска собственост, УПИ VIII в кв. 5а по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с площ от 525,00 кв.м., съгласно АОС № 3460/13.12.2016г. Допълнителен файл  
22   

Приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Навес – западен със застроена площ от 983,05 кв.м., Навес – източен със застроена площ от 752,80 кв.м. Полумасивен склад със застроена площ от 30,80 кв.м., построени върху Държавна земя, а именно: УПИ I – стопански двор на ТКЗС в кв. 81 по плана на с. Стрелец, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 6505/28.04.2020г.

Допълнителен файл  
 23   

Приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен имот VII – за търговски обект, кв. 55 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица с площ 640,00 кв.м., заедно с построените в него: масивна сграда /бивша баня/ на един етаж с тавански и избени помещения със застроена площ 159,00 кв.м. и масивни гаражи със застроена площ 92,40 кв.м., съгласно АОС № 1370/14.03.2003г.

Допълнителен файл  
24   

Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения за изграждане на обект: „Външно ел.захранване на хотелски комплекс”, преминаващ през ПИ с идентификатор 16359.61.3007 по КККР на гр. Горна Оряховица с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски,ведомствен път.

Допълнителен файл   
25   

Промяна на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ – с обхват УПИ IХ – за  обществено обслужване,  УПИ IV – за „ЯНТРА“ ООД  и УПИ III - за производствено складова  дейност в кв. 59 по плана на ИПЗ  на гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл   
 26   

Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на газопровод за изграждане на сградна инсталация за сграда на ул. „Васил Априлов“ № 45, находяща се в УПИ IV – за ЖС в кв. 177 по регулационния план на ЦГЧ гр. Горна Оряховица и представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.3745 по КККР на гр. Горна Оряховица, преминаващ през имот частна общинска собственост - УПИ IV- за ЖС в кв. 177 по регулационния план на ЦГЧ гр. Горна Оряховица и през публична общинска  собственост – улица с о.т. 225 – о.т. 252 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.7145 по КККР на гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл  
 27    Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване  за УПИ   I – за трафопост, с идентификатор 16359.515.211 по КККР; УПИ II- за ЖС, с идентификатор 16359.515.212 по КККР;  УПИ III- за гаражи,с идентификатор 16359.515.213 по КККР;  за част от улица с о.т. 167 – 151 – 150,с  идентификатор 16359.515.1016 по КККР; за част от улица с о.т. 151 – 172 – 171 – 172, с идентификатор 16359.515.1017по КККР в кв. 42 по плана на р-н “Север“  на гр. Горна Оряховица. Допълнителен файл  
28   

Даване на предварително съгласие за смяна предназначението на част от ПИ 59094.121.1, част от ПИ 59094.120.314 и на целия ПИ 59094.121.298 по КККР на с. Първомайци,общ. Горна Оряховица със цел изграждане на общински обекти от първостепенно значение:

• „Обособяване на път и изграждане на мостово съоръжение”

• „Консервация, реставрация и социализация на вече разкритите участъци от „Крепост Ряховец” и проучване на неразкритите участъци от крепостта, изграждане на обезопасени алеи, водещи до отделните археологически обекти и поставяне на информационни табели и карти на съответната местност”

Допълнителен файл  
 29   

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.71.1637 – Лозе, местност „Ловна хижа”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 901,00 кв.м. /деветстотин и един квадратни метра/, предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 072637, съгласно АОС № 6578/05.06.2020г. 

Допълнителен файл 
 30    Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.71.840 – овощна градина, местност „Ловна хижа”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 391,00 кв.м. /триста деветдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 71.840, съгласно АОС № 6602/10.09.2020г.
Допълнителен файл  
 31   

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.64.1089 – овощна градина, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 526,00 кв.м. /петстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 64.1089, съгласно АОС № 6601/10.09.2020г. 

 Допълнителен файл 
 32   

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.64.743 – изоставена орна земя, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 500,00 кв.м. /петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 64.743, съгласно АОС № 6600/10.09.2020г. 

Допълнителен файл  
 33   

Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40172.540.284 – язовир, по плана с. Крушето, общ. Горна Оряховица, с площ от 15,561дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5187/03.09.2018г., за срок от 10 /десет/ години. 

Допълнителен файл  
 34   

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с идентификатор 22232.166.1 - нива, местност „Над селото”, по кадастралната карта на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с площ 1019,00 кв.м. /хиляда и деветнадесет квадратни метра/, категория на земята: 3, номер по преходен план: 166001, съгласно АОС № 6087/29.07.2019г. 

Допълнителен файл 
 35   

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с идентификатор 23100.172.36, местност „Стойка бунар”, по кадастралната карта на с. Драганово, община Горна Оряховица, с площ 3841,00 кв.м. /три хиляди осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер по преходен план: 172001, съгласно АОС № 6606/10.09.2020г. 

Допълнителен файл 
 36   

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.20.72, местност „Чуруковец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 487,00 кв.м. /четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделски земи, категория на земята: 4, номер по преходен план: 020072, съгласно АОС № 6619/16.09.2020г. 

Допълнителен файл 
 37   

Продажба на 7 броя поземлени имоти - земеделски земи - ниви – частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица с обща площ от 10 592,00 кв.м. 

Допълнителен файл 
 38   

Приемане на Общ план за реклама и културно наследство в община Горна Оряховица (България) и община Рошиори де Веде (Румъния), разработен в рамките на проект „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ 

Допълнителен файл 
 39   

Приемане на отчети на читалища намиращи се на територията на община Горна Оряховица. 

 Допълнителен файл
 40   

Определяне на общински съветници за членове на комисията за разглеждане на постъпили предложения за присъждане на наградата „Будител на Община Горна Оряховица“ 

Допълнителен файл 
 41   

Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Горна Оряховица. 

Допълнителен файл 
 42   

Предложение относно   избиране    на    общински  съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда  на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец октомври 2020 г. 

 
     

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица