1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 29 юни 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  29 юни 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.
Отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Горна Оряховица към 31.12.2016 г. и отчет на показателите по чл.14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината - МБАЛ „Св.Иван Рилски“ Допълнителен файл
2.
План за работата на Общински съвет Горна Оряховица за II-то полугодие на 2017г.
3.

Питания и отговор на питания

Допълнителен файл
4.
Промени в приходната и разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности и в сметките за средства от Европейския съюз.
5.

Изменение на разходната част на бюджета и увеличаване на средствата за читалищна дейност.

6.
Отпускане на целеви средства за покриване на необходими и неотложни разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили щети на регионалната система за отпадъци. Промяна на план-сметката за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г. на община Горна Оряховица. Допълнителен файл
7.

Даване на съгласие за издаване на запис на заповед във връзка с изпълнението на одобрен проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Допълнителен файл
8.

Даване на съгласие за подписването и утвърждаване на споразумение между „Барон-Н“ ЕООД и Община Горна Оряховица, за уреждане на отношенията във връзка с Уведомление с вх. № 2600-628/26.05.2017г. от „Охрид Макс“ ЕООД за прехвърлено вземане от Община Горна Оряховица на основание договор за цесия от 25.05.2017г. между цедента „Охрид Макс“ ЕООД и цесионера „Барон-Н“ ЕООД.

Допълнителен файл
9.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
10.

Прекратяване правото на ползване върху имот общинска собственост, а именно помещение, представляващо магазин за траурни стоки, находящо се в сграда – основен корпус в УПИ V – за гробище, кв. 238 по плана на ИПЗ с площ от 15,64 кв.м, съгласно АОС № 349/17.07.1998г.

Допълнителен файл
11.
Отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, а именно помещение, находящо се в сграда- основен корпус в УПИ V - за гробище, кв. 238 по плана на ИПЗ с площ от 15,64 кв.м., съгласно АОС № 349/17.07.1998г., за срок от 3 /три/ години. Допълнителен файл
12.
Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение, находящо се в гр.Горна Оряховица  на ул.”Вичо Грънчаров”№ 9А, ет. 3,  УПИ ХI – „За магазини и ТП”в кв.109 по плана  на гр.Горна Оряховица, с площ от 82,51 кв.м.,съгласно АОС № 2163/10.02.2012г. за срок от 3 /три/ години. Допълнителен файл
13.

Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ V - общ. в кв. 24 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица с площ от 468,00 кв.м., съгласно АОС № 3794/13.02.2017г.

Допълнителен файл
14.
Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ VI, кв. 2 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с обща площ от 1 595,00 кв.м., съгласно АОС № 4459/09.06.2017г.
15.
Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ V, кв. 2 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с обща площ от 1 620,00 кв.м., съгласно АОС № 4458/09.06.2017г
16. Приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Дворно място – урегулиран поземлен имот IV – За КОО и басейни” в кв. 155 по плана на гр. Горна Оряховица с площ от 5500,00 кв.м. и площ на басейните – голям - 1220,00 кв.м., малък - 300,00 кв.м. и недовършена обслужваща сграда – 558,23 кв.м.  Допълнителен файл
17. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост: Имот № 023018 – полска култура, местност 'Бий Бужак' в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 32,508 дка Допълнителен файл
18.

 

Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно - имот № 000116 - пустееща необработваема земя, в землището на с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 90,810 дка за срок от 3 /три/ стопански години.
Допълнителен файл
19.

Отстъпване право на строеж за гаражна клетка  № 1 в УПИ XV – за гаражи, кв. 30 по плана на район „Север”, гр.  Горна Оряховица.

Допълнителен файл
20.  Отстъпване право на строеж за гаражна клетка  № 38 в УПИ V – за гаражи, кв. 6 по плана на район „Север”, гр.  Горна Оряховица.  Допълнителен файл
21.  Промяна на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ - с обхват УПИ VIII - за СБА, УПИ ХVII - общ., УПИ ХVIII - общ. в кв. 3 по плана на с. Поликраище.  Допълнителен файл
22.  Разрешаване за изготвяне на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват поземлен имот № 0.136 - местен път по КВС на гр. Горна Оряховица. Допълнителен файл 
23.  Разделяне на поземлен имот с № 000142, в местност «Равнище» с НТП «стр. матер. – депо» по картата на възстановената собственост за землището на село Върбица, община Горна Оряховица. Допълнителен файл 
24.  Изменение и допълнение в разпоредбатана чл.69, т.5 от Правилникзаорганизацията и дейносттана Общинскисъвет Горна Оряховица, неговитекомисии и взаимодействиетому с общинскаадминистрация Допълнителен файл 
25.

Допълнение на Наредбата за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица.

 Допълнителен файл
 26. Изменение на Наредба за управлението на търговските дружества с общинско имущество и общинските предприятия.  Допълнителен файл
27. Изменение на Наредба за управление на общинските пътища в община Горна Оряховица.  Допълнителен файл
28. Определяне на представител на Община Горна Оряховица за  участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД гр. Велико Търново Допълнителен файл 
 29. Определяне на общински съветници за членове на комисията за разглеждане на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Будител на Община Горна Оряховица“  Допълнителен файл
 30. Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец юли 2017 г. Допълнителен файл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица