1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 Дневен ред за заседанието на 26 юли 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 26 ЮЛИ 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Приемане на отчета на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 30.06.2018г.

Допълнителен файл
2.

Отчет за изпълнение на строителната програма на Община Горна Оряховица съгласно поименния списък за капиталови разходи на Община Горна Оряховица за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.

3.

Приемане на Отчета за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост за първото полугодие на 2018 г.

4.

Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за първото полугодие на 2018 г.

5.

Информация за административното обслужване и работа с гражданите в общинска администрация  на Община Горна Оряховица за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.

6.

Питания и отговор на питания.

Допълнителен файл
7.

Промени в приходната и разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности.

Допълнителен файл
8.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
9.

Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата, в лицето на Министерство на културата на Република България на имоти, попадащи в територията на обект археологическа ценност от национално значение – групова, археологическа недвижима културна ценност  „Крепост Ряховец” и в последствие предоставяне от Държавата на Община Горна Оряховица безвъзмездно право на управление върху обект археологическа ценност от национално значение – групова, археологическа недвижима културна ценност  „Крепост Ряховица”, заедно със земята върху която е изградена.

Допълнителен файл
10.

Продажба на  урегулиран поземлен имот- частна общинска собственост ,УПИ X - общ. в кв. 69 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 335,00 кв.м., съгласно  АОС № 442/27.04.2000г.

Допълнителен файл
11.

Продажба на  урегулиран поземлен имот- частна общинска собственост , УПИ VIII - 5687 в кв.51 по плана на район „Север“, гр. Горна Оряховица с площ 668,00 кв.м., съгласно АОС № 3770/13.02.2017г

Допълнителен файл
12.

Продажба на  урегулиран поземлен имот- частна общинска собственост , УПИ IV - 5727 в кв.54 по плана на район „Север“, гр. Горна Оряховица с площ 1131,00 кв.м., съгласно АОС № 3789/13.02.2017г.

Допълнителен файл
13.

Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Хан Крум“ № 5, вх.В, ет.1, ап.2, находяш се в УПИVII - за ЖС, пл.№ 3001 в кв. 229 по плана на  ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 52,15 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 2 с площ от 6,69 кв.м. и отстъпено право на строеж от 57,69 кв.м съгласно АОС № 205/27.10.1997г.

Допълнителен файл
14.

Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на пристрояванес цел разширение с площ от 7,60 кв.м на гаражна клетка №  1 в гаражнагрупа с пл.№3427 в УПИII - за гаражи, кв. 185 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица.

15.

Отдаване под наем на част от общински терен, публична общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор23100.501.2009 - за друг вид озеленени площи по плана на с. Драганово за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за продажба на промишлени стоки с площ 12,00 кв.м., съгласно АОС № 5151/09.07.2018г., за срок от 1 /една / година.

16.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 29 в УПИV - За гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

17.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 17 в УПИV - За гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

18.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 18 в УПИV - За гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
19.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 2 в УПИ V – за гаражи, кв. 6 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
20.

Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на линейни трасета през имоти – частна общинска собственост и публична общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица, както и отстъпване  право на строеж за изграждане на 17 броя телекомуникационни шкафове.

21.

Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия ниско напрежение през имоти – частна общинска собственост и публична общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица.

22.

Съгласие за изграждане на преместваемо съоръжение – засенчващо устройство тип „Сенник“ от лека самоносеща дървена конструкция , намиращ се в УПИ VI – 1055, 1056 в кв.82 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица

Допълнителен файл
23.

Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост - 2018 г. и в списъка на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, обект: Масивна сграда на един етаж - сладкарница „Орфей“ с площ от 184,00 кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот II - за ЖС, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица съгласно АОС № 350/17.07.1998г.

Допълнителен файл
24.

Определяне на средищни детски градини и училища на територията на Община Горна Оряховица за учебната 2018/2019 година.

Допълнителен файл
25.

Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията на В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.

Допълнителен файл
26.

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месеците август и септември 2018 г.

Допълнителен файл
 
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица