1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 26 октомври 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  26 октомври 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.
Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Горна Оряховица (2017 - 2018). Допълнителен файл
2.

Актуализиране на Стратегията за развитието на социалните услуги в община Горна Оряховица (2016 - 2020 г.)

3.
Питания и отговор на питания
Допълнителен файл
4.

Промени в приходната и разходната част на сметките за средства от Европейския съюз и на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности.

5.

Кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект „Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица – Главен колектор II от ул. „Христо Смирненски“ до включване в Главен колектор III и Главен колектор III от о.т. 568 до включване в Главен колектор I”     

6.

Изменение на Решение № 395 от Протокол № 27 от 30.03.2017г. на Общински съвет Горна Оряховица, касаещо даването на съгласие за закупуване на медицинска апаратура от МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр.Горна Оряховица.

Допълнителен файл
7.

Одобряване разходите за командировки през третото тримесечие на

2017 г. на Председателя на Общинския съвет.

Допълнителен файл
8.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с

имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
9.

Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Хан Крум” № 5, вх. Б, ет.2, ап.7, находящ се в  УПИ VII – за ЖС, пл. № 3000 в кв. 229 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 34,34 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение с площ от 3,37 кв.м. и отстъпено право на строеж от 38,09 кв.м съгласно АОС № 227/12.11.1997г.

Допълнителен файл
10.

Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ 22,00 кв.м., находящо се в гр. Горна Оряховица в УПИ XIII – за ЖС, магазини и гаражи, кв. 56 по плана на гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 533/02.08.2000г. за срок от 3/три/  години.

Допълнителен файл
11.

Отдаване под наем на общински терен с площ 20,00 кв.м., частна общинска собственост, находящ се в гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий”, УПИ XIII – общ. и дел. обсл. в квартал 205 по плана гр. Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.    

Допълнителен файл
12.

Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост, УПИ Х – за производство и търговия, кв. 81 по плана на гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица с площ от 665,00 кв.м., съгласно АОС № 4540/17.10.2017г.

Допълнителен файл
13.

Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост – дворно място, попадащо в УПИ III, кв. 73 по плана на с. Крушето, общ. Горна Оряховица цялото с площ от 350,00 кв.м., съгласно АОС № 1576/14.06.2005г.

Допълнителен файл
14.

Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ IV - 104, в кв. 28 по плана на с. Янтра,  община Горна Оряховица с площ от 700,00 кв.м., съгласно АОС № 4539/06.10.2017г.

15.

Удължаване срока на ликвидацията на общинско търговско дружество „Търговия за бита в ликвидация“ ЕООД гр. Горна Оряховица.

16.

Даване на съгласие за продажба на обект Заведение за бърза закуска и снек-бар бивша сладкарница „Напредък“ с адрес: гр.Горна Оряховица, ул.“Цар Освободител“№2 включена в капитала на „Търговия за бита“ ЕООД - в ликвидация гр.Горна Оряховица, съгласно АОС 342 от 19.07.1998 г.

 Допълнителен файл
17.

Даване на съгласие за предаване на община Горна Оряховица от „Търговия за бита“ ЕООД - в ликвидация на недвижим имот, представляващ част от сграда - Градски универсален магазин със складови помещения, парно отопление, стаи за обслужване, съгласно АОС 143 от 15.09.1997 г.

Допълнителен файл
18.

 Разрешаване за изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  територии с обхват поземлен имот № 62.1650 – лозови насаждения по плана на новообразуваните имоти местност “Бабенец” в землището на гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
19.

Разрешаване за изготвяне на проект Подробен устройствен план –

План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ за УПИ I - за

пазарище в кв. 25, с цел отделяне на два нови УПИ XIII -587 за

супермаркет и сервиз и УПИ I - 588, 586 за КОО в кв. 25 по плана на

кв. „Калтинец“ гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
20.

Разрешение  за  изработване  на Проект за частично изменение на подробен устройствен план на село Писарево, община Горна Оряховица, с обхват УПИ  IV – 49, УПИ  V – 50 и УПИ III – 52  в  квартал 39.

 Допълнителен файл
21.

Предоставяне на полски пътища и имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване.

 

Допълнителен файл
22.

Даване на съгласие за издаване на разрешение за ползване по реда на Закона за водите на язовир „Кабаалма“ в землището на с.Драганово.

Допълнителен файл 
23.

Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица приета с Решение №360 по протокол №23/15.02.2005 г. на Общински съвет Горна Оряховица. 

Допълнителен файл 
24.

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец ноември 2017 г.

Допълнителен файл 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица