1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШЕНИЕ № ВТ - 65 - ПР/2011 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),
чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с
ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и цепите на
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от
възложителя по Приложение № 2 към чл.б от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от
! Наредбата за ОС.
РЕШИХ:
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно
предложение: "Изграящане на канализация и доизграаедане на водопровод в село
Първомайци", с местоположение: землището на с. Първомайци, община Горна
Оряховица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в
защитени зони
възложител: Община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев №5

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (Първомайци.pdf)Извършване на оценка на въздействието върху околната средаAdmin374 Kb27.02.2012 20:50

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица