1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за предстоящия прием на ученици в първи клас в Община Горна Оряховица през 2018 г.

parvi klasПриемът на деца в І клас в общинските училища на територията на община Горна Оряховица се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Издадена от министъра на образованието и науката.

Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в Локална база данни „Население“ на община Горна Оряховица.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се разпределят в следните групи:

  • първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в град Горна Оряховица и същият адрес не е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
  • втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в град Горна Оряховица повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
  • трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в град Горна Оряховица, като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на заявлението;
  • четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън град Горна Оряховица към деня на подаване на заявлението.

При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика

Електронната система стартира регистрациите за класиране и записване в първи клас в 10.00 часа на 22 май 2018 г. и затваря в 23.59 часа на 30 май 2018 г. Първото класиране се обявява до 17.00 часа на 4 юни, а от 9.00 часа на 6 юни започва записването след първо класиране, което продължава до 17.00 часа на 12 юни в рамките на работното време на училищата.

На 14 юни в системата се обявяват незаетите места, след което от 10.00 часа на 15 юни да се правят нови регистрации или да се редактират вече направените, като крайният срок е 23.59 часа на 20 юни. Второто класиране се обявява до 17.00 часа на 22 юни, а записването е от 9.00 часа на 25 юни до 17.00 часа на 29 юни в рамките на работното време на училищата.

Свободните места се обявяват до 17.00 часа на 2 юли. При наличието на свободни места след ІІ класиране, директорите на съответните училища записват кандидатите до попълване на останалите непопълнени бройки.

В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определен с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии, които носят определен брой точки:

Дете с трайни увреждания над 50%

Дете с двама починали родители

Други деца от семейството, обучаващи се в училището

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

Поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища:

-          първо желание

-          второ желание

-          трето желание

-          четвърто желание

Всички заявени критерии трябва да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи (копия и оригинали за сверяване) в срока за потвърждаване на приема за съответното класиране. При установени несъответствия и неточности, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица