1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстои официално откриване на обновения парк "Детски кът" в Горна Оряховица

europe flagПроект „Обновяване на градската среда в гр. europe OPRRГорна Оряховица”, договор № BG16RFOP001-1.027-0003-C01 Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. www.eufunds.bg

Предстои официална церемония по откриване на завършения обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”, реализиран в рамките на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“

Община Горна Оряховица организира официална церемония по откриването на завършения обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”, реализиран по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор №BG16RFOP001-1.027-0003-C01. Церемонията ще се проведе на 28.05.2018 г. от 16.00 часа на мястото на обекта.

Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор №BG16RFOP001-1.027-0003-C01 е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 24.10.2016 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01„Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 2020 г.”

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (predvaritelna_informacia_park.pdf)Информация за предстоящо откриване на обновения парк "Детски кът"Връзки с обществеността480 Kb14.05.2018 14:06

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица