1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстои заключителна пресконференция по проект "Обновяване на градската среда в Горна Оряховица"

europe flagПроект „Обновяване на градската средаeurope OPRR в гр. Горна Оряховица”, договор № BG16RFOP001-1.027-0003-C01 Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. www.eufunds.bg

Предстои заключителна пресконференция по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”

Община Горна Оряховица организира заключителна пресконференция, на която ще бъдат популяризирани резултатите от изпълнението на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”. Публичното събитие ще се проведе на 15.11.2018 г. от 11.00 часа в Пресклуб на БТА – град Велико Търново. На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта. Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор №BG16RFOP001-1.027-0003-C01 е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 24.10.2016 г.между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01„Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (za_sait_30_10_18.pdf)Информация за предстояща заключителна пресконференция по проектаВръзки с обществеността357 Kb30.10.2018 11:09

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица