1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 Дневен ред за заседанието на 28 юни 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 28 ЮНИ 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.
Информация за състоянието на частната и публична общинска собственост при Община Горна Оряховица за 2017 г. и първото тримесечие на 2018 г. Допълнителен файл
2.
План за работа на Общински съвет - Горна Оряховица за II- то полугодие на 2018 година.
3.
Приемане на заключителен баланс и доклад към него на общинско търговско дружество „Търговия за бита в ликвидация“ ЕООД гр. Горна Оряховица, и отчет на ликвидатора.
4.

Питания и отговори на питания.

Допълнителен файл
5.

Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза  за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица, съгласно чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси.

6.

Изменение на т.1 и отпадане на т.3 от решение № 747, протокол № 43/17.05.2018г. на Общински съвет Горна Оряховица за кандидатстване за финансиране по програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020, по приоритетна ос 2.

Допълнителен файл
7.

Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране изпълнението на проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-60/18.04.2017г., по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Допълнителен файл
8.

Промени в приходната и разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности и дофинансиране на държавните дейности.

Допълнителен файл
9.
Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна Оряховица.
Допълнителен файл
10.

Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.“Хан Крум“№ 5, вх.Б, ет. 4, ап. 15, находящ се в УПИ VII - за ЖС, пл. № 3000 в кв. 229 по плана на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица с площ от 34,34 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 37 с площ от 4,21 кв.м. и отстъпено право на строеж от 38,16 кв.м. съгласно АОС № 231/12.11.1997 г.

Допълнителен файл
11.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: помещение с площ от 24,00 кв.м. част от полумасивна едноетажна сграда - бивше кметство със застроена площ 68,00 кв.м., представляваща етаж, състоящ се от три стаи, коридор и сутерен, състоящ се от две стаи и мазе, находяща се в УПИ II - общински дом кв. 54 по плана на с. Писарево, Община Горна Оряховица, съгласно АОС № 1754/19.05.2006 г., за срок от 3/три/ години.

Допълнителен файл
12.

Отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост: лекарски кабинет и сервизни помещения с обща площ от 20,00 кв.м., находяща се УПИ V, кв. 68 по плана на с. Писарево, Община Горна Оряховица, съгласно АОС № 183/10.10.1997 г., за срок от 3/три/ години.

Допълнителен файл
13.

Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно помещение - 30,00 кв.м. находящо се в УПИ V, кв. 57 по плана на с. Драганово,Община Горна Оряховица с обща площ 990,00 кв.м.,  съгласно АОС № 451/05.06.2000 г., за срок от 1/една/ година.

Допълнителен файл
14.

Отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост: помещение с площ от 260,00 кв.м., находящо се в УПИ V- за адм. сграда, кв. 232, пл. № 1559 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 144/15.09.1997 г., за срок от 3/три/ години.

15.

Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно - поземлен имот с идентификатор 22232.210.435 - нива, в местност „Старите гробища - запад“ в землището на гр. Долна Оряховица, Община Горна Оряховица, III категория с площ от 12286,00 кв.м. или 12,286 дка., за срок от 3/три/ стопански години.

16.

Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, а именно:

- поземлен имот с идентификатор 12735.74.530 - нива, в местност „Смрадликата  север“ в землището на с. Върбица, Община Горна Оряховица, IV категория с  площ от 16422,00 кв.м. или 16,422 дка, за срок от 3/три/ стопански години.

- поземлен имот с идентификатор 12735.74.531 - нива, в местност „Смрадликата  север“ в землището на с. Върбица, Община Горна Оряховица, IV категория с  площ от 22813,00 кв.м. или 22,813 дка, за срок от 3/три/ стопански години.

17.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 14 в УПИ V -  за гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

18.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 16 в УПИ II - за гаражи, кв. 18 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица

Допълнителен файл
19.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 10 в УПИ V - за гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
20.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 11 в УПИV  -загаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

21.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 12 в УПИ V  -загаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

22.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 13 в УПИ V  -загаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
23.

Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен имот I - за търговски обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ 1674,00 кв.м., заедно с построената в него триетажна сграда - градски универсален магазин със складови помещения, парно отопление, стаи за обслужване на администрацията със застроена площ 1530,00 кв.м., съгласно АОС № 5090/02.05.2018.

Допълнителен файл
24.

Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост - 2018 г. и в списък на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, обект: Масивен склад със застроена площ 230,00 кв.м. с отстъпено право на строеж, находящ се в Урегулиран поземлен имот I - за складове, кв.237 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
25.

Приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен имот I - общ. обор в кв. 61а по плана на с. Паисий, Община Горна Оряховица с площ от 2320,00 кв.м., и построен в него обор със застроена площ 104,00 кв.м., съгласно АОС № 1292/03.07.2002 г.

Допълнителен файл
26.

Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПРЗ/- с обхват улица с о.т.560-555-740 в кв. 794 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
27.

Разрешаване за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - /ПРЗ/ План за регулация и План за застрояване за обединяване на УПИ IV - за КОО и басейн и УПИ VII - 3401 в новообразуван УПИ IV - за КОО и басейн в кв. 155 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
28.

Разрешение за изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПР/ на гр. Горна Оряховица, с обхват УПИ V - 2192, УПИ II - 2195 и УПИ VI - за ЖС в квартал 174 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица.

29. 
Даване на съгласие и одобряване за учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия средно напрежение през имот улица с о.т. 884 - 851, по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица- публична общинска собственост.  Допълнителен файл 
30. 
Промяна на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/- с обхват ПИ 015250 и ПИ 015252 в землището на гр.Горна Оряховица. 
31. 
 Промяна на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ - с обхват новообразуван УПИ V- 141 и улица с о.т. 82-74-74б-79 в кв.46 по плана на с. Писарево, Община Горна Оряховица
Допълнителен файл 
 32. Откриване на социалната услуга в общността „Приют“ в гр. Горна Оряховица, като делегирана от държавата дейност  Допълнителен файл
 33.
 Отмяна на решение № 710/26.04.2018 г.
 Допълнителен файл
34. Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец юли 2018 г.  Допълнителен файл 
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица