1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 22 февруари 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  22 февруари 2018 г. /четвъртък/ от 12.00 часа в град Правец,  при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2015- 2019 Г.

 

Допълнителен файл
2.

Информация за състоянието на оперативната обстановка и дейността на РУ Горна Оряховица за 2017 година.

 

3.

Приемане на Годишен отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Горна Оряховица.

 

4.

Приемане на Наредба за социалните жилища на територията на Община Горна Оряховица на първо четене.

 

5.

Питания и отговор на питания.

 

 
6.

Подготовка и представяне на проектобюджета на Община Горна Оряховица за 2019 г. и актуализиране на бюджетна прогноза за периода 2020 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите на местни дейности, съгласно т.2.1.5 от РМС № 51/ 31.01. 2018 г.

 

 Допълнителен фай 

7.

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите  в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

 

 

 

Допълнителен файл
8.
Компенсирани промени в приходната и разходната част на бюджета за местни дейности, в поименния списък за капиталови разходи и в сметките за средства от Европейския съюз.

 

Допълнителен файл
9.

Молба за отпускане на еднократна помощ.

Допълнителен файл
10.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна Оряховица.

 

Допълнителен файл
11.

Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на  подземна кабелна линия средно и ниско напрежение и на въздушна стълбовна линия ниско напрежение през имотите - частна общинска собственост и публична общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия на  гр. Г. Оряховица, както и отстъпване право на строеж за изграждане на мачтов трафопост и 11 броя електрически стълба.

Допълнителен файл
12.

Прекратяване на съсобственост в имот,  частна общинска собственост , а именно: УПИ  V -  за адм. сграда, кв. 79 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, с обща площ от 743,00 кв.м., съгласно АОС № 4693/02.02.2018г.

 

Допълнителен файл
13.

Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Борима“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, находящ се в УПИ X - за ЖС, пл. № 5410 в кв. 30 по плана на р-н „Север“ , гр. Горна Оряховица с площ от 44,6 кв.м., заедно с предаващото се към апартамента избено помещение № 2 с площ от 3,45 кв. м. заедно с 1,314 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно АОС № 4699/02.02.2018г.

 

Допълнителен файл
14.

Промяна на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от улица с ос.т.886 - о.т.894, УПИ XXVII - за производствена , складова и търговска дейност и УПИ XXVIII - за трафопост в кв. 241 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

15.

Решение за изработване на Проект за Частично изменение на подробен устройствен план/ план за регулация/ за УПИ I - 377, кв.94 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица. 

 

16.

Разрешение за изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план/ ПРЗ/ на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с обхват УПИ XIII - за озеленяване и УПИ XVIII - за озеленяване в кв. 105.

 Допълнителен файл
17.

Проект за ЧИ на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на /ПРЗ/  с обхват УПИ  IV - за индивидуално жилищно строителство, УПИ VII  за озеленяване и нереализирана улица - тупик с о.т. 185 - 468 в кв.28 по плана на с. Първомайци , общ. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
18.

Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПРЗ/ - с обхват УПИ V - за озеленяване , УПИ II - за спорт в кв. 39 и УПИ без номер в кв. 39 по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
19.

Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПРЗ/ - с обхват УПИ II - за градина - парк, УПИ без номер и нереализирана улица с о.т. 230- 242 в кв. 58 по плана на с. Драганово, общ. Горна Оряховица.

 

Допълнителен файл
20.

Разрешаване за изготвяне на проект за Специализиран Подробен устройствен план - План за застрояване ( СПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 16359.506.1 по кадастрална карта на м. Ашова на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново.

 Допълнителен файл
21.

Удължаване на срока за Договора за възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност „Общински пазари  - Горна Оряховица“ ЕООД град Горна Оряховица с досегашния управител на дружеството.

Допълнителен файл
22.

Отпускане  на персонална пенсия.

Допълнителен файл 
23.

Субсидиране на спортни клубове извън Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица

Допълнителен файл 
24.

Определяне на пасища, мери, публична общинска собственост на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо ползване.

Допълнителен файл 
25. 

Правила за ползване на на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл  
26. 

Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на редовното заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.

Допълнителен файл  
27.  Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец март 2018 г.  
   
       
       
       
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица